היתר שז"ל למי שפטור מפרו ורבו | שאל את הרב

מי שפטור מפרו ורבו אינו מוזהר על איסור זרע לבטלה? אם כן – הומו שפטור מפרו ורבו פטור גם מאיסור שז"ל? * הרב אפרתי עונה

(עוד בעניין: להומו מותר להוציא שז"ל?)

הרב ברוך אפרתי
הרב ברוך אפרתי

השאלה:

שלום רב

תוספות בסנהדרין דף נט עמוד ב מחדש שמי שפטור מפריה ורביה אינו מוזהר על איסור זרע לבטלה ( אז גוי שאינו מוזהר על זה ממילא אינו חייב בפרייה ורבייה )

יצא מהבית דין של הרב אורבך שאנשים כמונו שממש לא מסוגלים לחיות חיי אישות פטורים מפריה ורביה

אז עלה במחשבה שפג תוקפו של האיסור של זרע לבטלה

מה אתם חושבים

נא לעיין בתוספות היטב לפני התשובה

תודה

התשובה:

התו'ס לא כתבו שמי שיכול לקיים פריה ורביה חייב על השחתת זרע (שהרי א"כ גם גוי היה מצווה על השחתה), אלא שמי שמצווה על פרו"ר חייב על השחתה. ולכן בעלי נטיה הפוכה, גם אם נאמר שמנועים מפרו"ר, זה רק מצד שאין להם היכי תימצי לקיים את המצווה בהיתר, ולא משום שאין לה חלות עליהם.

ואין לומר שזו אותה סיבה להתיר- בשאינו מצווה ובשאינו יכול, שבשניהם אינו חייב על השחתה כי לא יכול בפועל לקיים המצווה ולכן האיסור אינו שייך. זה אינו נכון, משום שישראל המצווה על פרו"ר, מותר לבוא על מעוברת, ולא חיישינן להשחתה בזה, משום שיש ביאה. ומכאן שהעיקר באיסור השחתה אינו עצם העובדה שלא קיים מצווה של פרו"ר כשיכל, אלא שהוציא זרעו באופן שאינו בהיתר. והעובדה שהוא חייב בפרו"ר היא סימן ולא סיבה לאיסור השחתה, דהיינו שזה סימן שזרעו הוא בר השחתה מצד היכולת הסגולית להוליד. וזה קיים בכל ישראל, גם אם אין לו יכולת מעשית לקיים אישות עם אשה בשל נטיה שונה.

ופשוט שהמצווה חלה גם על אדם כזה מישראל, אלא שאינו יכול מצד המציאות בנתיים, ולכן גם איסור השחתת זרע חל עליו, על אף שאינו בר הכי לפרו"ר.

ואין לדמות בעל נטיה הפוכה למעמדה של האשה בעניין השחתת זרע, שידועים דברי התו'ס (יבמות יב ד"ה שלוש) שאינה חייבת בזה מכיוון שאינה חייבת בפרו"ר. משום שאשה אינה חייבת מעיקרא בפרו"ר ולכן פטורה, אך בעל נטיה הפוכה, כן מצווה מעיקרא, ופטור רק מצד חוסר אפשרות.

ועוד יש לדעת, שדעת רש"י ורוב הראשונים שאשה כן חייבת על השחתת ז"ל, ולא תלה זאת בפטור שלה מפרו"ר, ונראה שיחלוק גם על הנחת התו'ס בסנהדרין שהבאת בנושא התלות בין פרו"ר לאיסור השחתה. וק"ו לבעל נטיה הפוכה שחייב לשיטתם בז"ל.

ועוד, שגם מי שפטור מפרו"ר, לכאורה אפילו לשיטת תו'ס חייב על הוצאת ז"ל, מצד שמצווה על לשבת יצרה ומבטל זאת, ועיין תו'ס גיטין מא ד"ה לא, שכתבו ששפחה חייבת בלשבת יצרה, ונראה לומר שק"ו ישראלית חייבת בזה. וסברא זו כתב במנחת חינוך סימן א, אך לענ"ד יש לדחות זאת שהרי התו'ס עצמם מודים שאשה חייבת בלשבת יצרה, וכתבו מאידך בכמה מקומות שפטורה מהשחתה, אלא אם נאמר שמדובר בכמה דעות בתו'ס.

ואין לדמות בעל נטיה הפוכה לגדר מי שאין ראוי להוליד, משום שהוא ראוי ואינו סריס, אלא יש לו מניעה חיצונית, שלא ברור כמה היא מוחלטת וכמה מונעת באמת, והשחתת ז"ל הוא דאורייתא לחלק נכבד מהראשונים והפוסקים והוא גם פשט השו"ע, ובספק דאוריתא יש להחמיר.

ורק אם אותו אדם רואה שעומד לחטוא ממש עכשיו באישות עם גבר, שהוא תועבת ד' ואיסור תורה חמור לכולי עלמא, אזי יש צד לומר שעדיף שיחטא בחטא ז"ל מאשר שיעבור על איסור משכב זכר רח"ל.

כל טוב

(רוצים גם אתם לשאול את הרב אפרתי או את אחד הרבנים? רוצים לקרוא שאלות אחרות ששאלו?
לחצו כאן למדור "שאל את הרב")

 

2 תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אבל איך יעמוד לחטוא ממש עכשיו באישות ובאישון עם גבר, שהוא תועבת ד' ואיסור תורה חמור לכולי עלמא, אזי יש צד לומר… שעדיף שיחטא בהוצאת שז"ל מאשר מעייני אנשי סדום. אולי שאותו פלוני לא יגיע לרגע שבו הוא ממש עכשיו, במקרה באישות עם גבר באיזה מקום או במקרה באישות עם גבר ששניהם מכוונים לאותה מטרה אלא שפשוט לא יקרה לו אישות מקרית שכזאת.

  וצד אחר,
  זה יצר מטורף. גברים תאוותנים זה חזק מדי ולפעמים ממני. התאווה הזאת כמו חיה שוסעת חיצים בבשר מנקרת עיניים ושולפת ממקומן והצד השני אצלו פרא מתחולל משתגע ומהתל שזה קשה מדי גם אצלו ולפעמים אין מעצור ועברנו את נקודת האל חזור.

  לא נבין שמיים והנהגתו
  אבל ננסה לפחות קצת מעט להתחבב עליו עוד.

  חודש אלול טוב ומבורך ומואר ומחדש ומוחדש.