על הומו לרחוץ בים נפרד או מעורב? | שאל את הרב

האם על הומו ללכת לחוף נפרד או אולי מותר לו ללכת לחוף מעורב או שמא אסור לו ללכת לים כלל? הרבנים: אפרתי, לוביץ, הראל, שרלו ופאוסט עונים

שאלה:

כעת תקופת הים. בין הזמנים.

אני נמשך לגברים. בלבד. ואני אוהב ללכת לים.

מתוך הרגל אני הולך לחוף הנפרד. לשם הלכתי כל חיי, כך אני רגיל. אבל אולי הדבר שגוי.

אולי עליי ללכת לחוף נפרד, שם לפחות יש בנות שאיני נמשך אליהן?

אולי בכלל אסור לי ללכת לים (ייתכן אפשרות כזו שהים ייאסר עליי לחלוטין?!)? גם בחוף נפרד וגם במעורב יש גברים.

מצד אחד בחוף הנפרד גברים מרשים לעצם להתפשט יותר כי אין נשים, אבל מצד שני הגברים החילוניים יפים יותר בעיניי (הם משקיעים יותר בגוף שלהם, מה לעשות). כך שבשני המצבים אני בבעיה, ואני לא יודע לאיזה ים ללכת.

אשמח למענה, ואני מקווה שהתשובה לא תהיה שבכלל אסור לי ללכת לים.

הרב ברוך אפרתי
הרב ברוך אפרתי

התשובה של הרב ברוך אפרתי:

שלום,

הגמ' בשלהי קידושין אומרת- "אמר רבי מאיר הזהרו בי מפני בתי (רש"י- כדי שלא אתיחד עימה). ליגלג עליו אותו תלמיד, אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל לא היו ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו. אביי מכלליה מכולה דברא (רש"י- כשהיה הולך בשדה בגירסא לייחוד, היה מונע הבהמות מכל השדה)".

וזאת על אף שקיימא לן שמתייחד אדם עם בתו, ומתייחד אדם עם בהמתו, שלא נחשדו ישראל על משכב בהמה ומשכב זכר (וודאי לא נחשדו על בנותיהם), האמוראים הקד' החמירו לעצמם (כמבואר שם בתו'ס ד"ה אביי).

ואם החמירו בדבר שאין בו יצר בוער, ק"ו שיש לאדם ירא שמים להחמיר במקום בו היצר בוער ביותר, כגון בים (נפרד או מעורב) שיש בו גברים שאתה נמשך לגופם וקרוב שתבוא מזה ח"ו לאיסור ז"ל או חמור מכך.

ולזה כיוון מרן באה"ע סימן כד- "לא נחשדו ישראל על משכב זכור ועל הבהמה. לפיכך אין איסור להתייחד עמהן. ואם נתרחק אפילו מייחוד זכור ובהמה הרי זה משובח. וגדולי החכמים היו מרחיקין הבהמה כדי שלא יתייחדו עמה, ובדורות הללו שרבו הפריצים יש להתרחק מלהתייחד עם הזכר". ואמנם העירו עליו הנו"כ שזה במקום הב"י שהיתה פרצא בכך בארצות האסלאם, אולם במקומות אחרים אין להתרחק מלהתייחד עם הזכר.

אולם באדם בעל נטיות הפוכות, ודאי יש להתרחק מייחוד עם הזכר כפי הוראת הב"י, וגם להמנע ממקומות בהם אותו אדם רואה שיצרו גובר והוא תר אחר עיניו.

לכן למעשה, מכיוון שאתה מעיד על יצרך הגובר בראיית גוף של זכר בים, בדומה לראיית העריות בים מעורב אצל אדם בעל נטיה רגילה, אזי אין עצה ואין תבונה נגד ד', ואין ללכת לים שיש בו גברים, מעורב או נפרד.

גם לים נפרד לנשים ודאי אסור לגבר ללכת, גם אם אינו חש דבר, שיש בזה פרצת גדר גדולה בתהלוכות הצניעות במחנה ישראל.

לים ללא רוחצים ורוחצות אפשר כמובן ללכת, וכן לים או נהר בו רוחצים עם בגד כך שאינך נמשך לזה. כמו כן, תוכל לרחוץ בים נפרד לגברים, במרוחק מהרוחצים, אולם רק אם אינך מגיע לראיית עריות באיזה אופן שהוא, והכל כפי הירא"ש והקפדה על גדרי האיסור והרחקה ממנו.

אותם המקלים לבעלי נטיות הפוכות להתקרב לבני מינם בראיית איסור או בייחוד ללא גדר, ואומרים שיקפידו רק על ביאת איסור, דומים לאותו התלמיד שלגלג על מנהגו של רבי מאיר. אותו תלמיד ודאי היה ת"ח, וטען שאין לגזור גזירות חדשות, ואין להקשות על האדם, והנורמליות של החיים תורה דרכה גם בלי כל מני חומרות. אולם הוא טעה מאד ולא הבין שנפש האדם צריכה גבולות כפי ערכה, וזה עצמו בריאות עבורה.

חזק ואמץ

הרב לוביץ
הרב רונן לוביץ

 התשובה של הרב רונן לוביץ:

שלום רב,

לדעתי יש להעדיף חוף נפרד משתי סיבות:

א. כפי שציינת גם בחוף המעורב יש גברים, והאווירה בחוף נפרד יותר צנועה, עם פחות החצנה של גופניות ומיניות.

ב. כל גבר שומר מצוות אמור ללכת לחוף נפרד, ואינני רואה סיבה שתחרוג מהמקובל, דבר שיש בו גם בעיה של מראית עין.

באשר לאפשרות להימנע לגמרי מהליכה לים – בוודאי תהיה זו הנהגה אם תימנע מהליכה לים במידה ואכן הדבר מביא לידי עבירה או הרהורי עבירה, אולם אינני סבור שאתה חייב בכך, שכן אין אנו גוזרים  גזירות חדשות מדעתנו אחרי זמן חז"ל.

אני מאחל לך קיץ נעים ובין הזמנים של עליה ברוחניות.

כל טוב,

רונן לוביץ

הרב ארלה הראל
הרב ארלה הראל

 התשובה של הרב ארלה הראל:

לשואל היקר שלום רב!

אתה אכן מעלה דילמה קשה שבקשות, ועליה דנתי רבות עם חברים רבים והתייעצתי עם רבותי.

במבט ראשון, אדם הנמשך לגברים, אסור לראות גברים בלבוש שאינו צנוע ומעורר בו הרהורי עבירה. שהרי, איסור התורה הוא 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', ומשמעותו (רש"י במדבר פרשת שלח פרק טו פסוק לט): "הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות", כלומר, כל הסתכלות על דבר המושך את הלב אך הוא אסור, אסורה (וע"ע ספר החינוך מצווה שפ"ז, ורמב"ם הלכות תשובה פרק ד' הלכה ד). על כן, כשם שאדם הנמשך לנשים אסור לרחוץ בחוף ים מעורב בו הוא רואה נשים, כך לאדם הנמשך לגברים אסור לרחוץ בחוף בו ישנם גברים בלבוש מינימלי, אם הוא חש שמראה זה גורם לו להרהורי עבירה תשוקה וחשק מיני.

על כן, נראה לומר כי אנו במציאות בלתי אפשרית. הרי, כפי שכתבת, גם בחוף המעורב ישנם גברים, ולהיכן ילך הלז, לחוף של נשים?!

רק אדגיש, שמבין שתי ברירות המחדל, ברור לי שעדיף ללכת לחוף הנפרד, מכמה סיבות:

1. אני אמנם לא מודע בדיוק למתרחש בחוף המעורב, אך אינני סבור שבחוף הנפרד אנשים 'מרשים לעצם להתפשט יותר כי אין נשים', כדבריך, כי מעולם לא ראיתי בחוף הנפרד מישהו בעירום (אולי לרגע קט בתוך המים לטבילה וכד'). אז מה כבר יכול להיות יותר מבגד ים מינימלי, בו הולכים רבים גם בנפרד וגם במעורב?

2. ממה שאני שומע, אווירת חוסר הצניעות והזימה בחוף המעורב מורגשת באוויר, גם בקטע החד-מיני, וישנם אפילו אזורים מועדים לפורענות בנושא. כך שדווקא בחוף הנפרד, רשמית לפחות, האווירה טובה יותר;

3. מראית העין היא גם שיקול – הרי מכריך אינם יודעים שאתה מת"מניק, והליכה לחוף מעורב הרי אסורה מכל וכל לאדם 'רגיל' הנמשך לנשים, אז בעצם הליכתך לשם אתה מכריז אחת מן השתיים – או שאתה עובר על ההלכה או שאתה מת"מניק, ושתי הכרזות אלו קבל עם ועולם הן מיותרות ומזיקות.

על כן, אני חושב שהסוגיה לא ניתנת להכרע – מצד אחד, עדיף אולי להימנע מהליכה לים לחלוטין, ואני אכן מכיר כמה צדיקים שכך עושים על פי עדותם; מאידך גיסא, זהו דבר קשה מאוד.

על כן עצתי לרוב לשואלים היא להשתדל ללכת לחוף הנפרד, אך בכמה הסתייגויות: למעט בזה עד כמה שאפשר, כל אחד לפי צרכיו; להשתדל לא להתבונן סתם בגברים מסביב אלא להתמקד בים ובשחייה וכד'; למרכיבי משקפיים – להורידם ובזה לצמצם את הראיה; ולהתחזק, לפני ואחרי, ביראת ה' ואהבתו.

סיפר לי פעם אחד החבר'ה, שהוא נוהג לשבת לפני הכניסה לחוף עם אוזניות ולהאזין לשיר 'לך א-לי תשוקתי', והדבר עוזר לו להפחית את תשוקתו לדברים אחרים. הלוואי ונצליח כולנו להרגיש השתוקקות עזה אל ה', אשר תכבה כל תאווה לא רצויה מקרבנו!

אשמח להרחיב עוד בדברים שבעל פה.

חזק ואמץ וכל טוב,

ארלה

הרב שרלו
הרב שרלו

התשובה של הרב יובל שרלו:

שלום וברכה

התשובה לשאלה זו מורכבת משני חלקים. על חלק אחד בלבד אני יכול לענות. על החלק השני – יכול לענות אדם אחד ויחיד בעולם: אתה בעצמך.

באופן עקרוני, ההלכה אינה מכירה בזהות הומוסקסואלית ייחודית. בשל כך, אין בה הלכות שונות לגבי בחור החי בתודעה עמוקה שזהותו היא זהות הומוסקסואלית. מבחינה זו, דיני הליכה לים שלך דומים לחלוטין לכל אחד אחר.

זה החלק האחד.

החלק השני הוא החלק הנוגע לך בלבד: ככל שאתה מסוגל ללכת לים הנפרד כמו כולם, וגם אם עולות בך מחשבות מיניות מטרידות עדיין אתה נוהג בצורה רגילה, ורוחץ בים ולא שום דבר מחוץ לזה – אין כל סיבה שתפסיק ללכת לים; אם אתה לא מסוגל להשתחרר מהמועקה המתמידה שהליכה לים הנפרד מעוררת בך – איני מוצא דרך אחרת מאשר להימנע מללכת.

נראה לי שחשוב מאוד גם לך עצמך שתנסה ללכת בדרך הראשונה.

כל טוב והרבה שמחה

הרב יחיאל פאוסט

התשובה של הרב יחיאל פאוסט:

מה מטרתך בהליכה לים : לרחוץ ? להשתזף? לבלות עם חברים? לזון עיניים?

אם המטרה אינה האחרונה – לך לחוף נפרד , לקצהו , שם לא תצטרך להתמודד עם עיניך ולבבך..

 

(רוצים גם אתם לשאול שאלה את אחד הרבנים? רוצים לקרוא שאלות אחרות ששאלו?
לחצו כאן למדור "שאל את הרב")

אין תגובות

תגובות בפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.